آموزش‌ها:

 

 

 

عنوان دوره مخاطبين طول دوره به ساعت با كارگاه/ بدون كارگاه محتوي دوره

 مهندسي نرم‌افزار با رويكرد مديريت نرم‌افزار

تمام نقش‌هاي سازماني در چرخه حيات نرم‌افزار 8
 
بدون كارگاه E

 مديريت پروژه‌هاي IT
 

 • مديران پروژه‌هاي IT

 • كارشناسان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه


32
با كارگاه E

 مديريت پروژه‌هاي IT بر اساس    متدولوژي PRINCE2
 

 •  مديران پروژه‌هاي IT

 •  كارشناسان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه


32
 
با كارگاه E

 كارفرمايي پروژه‌هاي تامين و تدارك IT بر اساس مدل بلوغ قابليت CMMI-ACQ

 • كارفرمايان پروژه‌هاي IT

 • مديران واحدهاي IT

 • مديران پروژه‌هاي كارفرمايي IT

 • ناظرين پروژه‌هاي IT

16
 
با كارگاه E

 اصول ITIL در مديريت خدمات IT

 • مديران IT

 • مديران و سرپرستان پشتيباني IT

 • مديران و سرپرستان راهبري IT

 • تمام متخصصان، مشاوران و نقش‌آفرينان در ارائه خدمات IT به مشتريان

 • مديران و كارشناسان كارفرمايي خدمات IT

 • مديران مراكز داده (Data Centers)

24 بدون كارگاه E

 اصول مديريت خدمات IT بر اساس استاندارد

 ISO/IEC 20000

 

 •  مديران IT

 •  مديران و سرپرستان پشتيباني IT

 •  مديران و سرپرستان راهبري IT

 •  تمام متخصصان، مشاوران و نقش‌آفرينان در ارائه خدمات IT به مشتريان

 •  مديران و كارشناسان كارفرمايي خدمات IT

 •  مديران مراكز داده (Data Centers)

24 بدون كارگاه E

 نيازمندي‌ها

 • مديران پروژه‌هاي IT

 • مديران پروژه‌هاي كارفرمايي IT

 • ناظرين پروژه‌هاي IT

 • تحليل‌گر سيستم

 • كارشناس تضمين كيفيت


8
 
با كارگاه E

 مديريت پيكربندي

 • كارشناسان مديريت پيكربندي

 • مدير پيكربندي

 • مديران پروژه‌هاي IT

 • مديران پروژه‌هاي كارفرمايي IT

4
 
بدون كارگاه E

 فرآيندهاي چرخه حيات نرم‌افزار بر اساس استاندارد ISO/IEC12207-2008

تمام نقش‌هاي سازماني در چرخه حيات نرم‌افزار 4
 
بدون كارگاه E

ISO9001/TickIT

 •  كارشناس دفتر كيفيت سازمان

 •  مهندس فرآيند

 •  كارشناس تضمين كيفيت

 •  مديران پروژه‌هاي نرم‌افزار

12
 
بدون كارگاه E

 مدل بلوغ قابليت‌ها در سازمان‌هاي توسعه‌دهنده نرم‌افزار

 (CMMI-Dev)

 

 •  مدير پروژه‌هاي نرم‌افزاري

 •  مدير و كارشناسان دفتر كيفيت

 •  مهندس فرآيند

 •  ساير مديران حوزه نرم‌افزار

8
 
بدون كارگاه E

 اصول و مفاهيم تست نرم‌افزار

 •  مدير پروژه‌‌هاي نرم‌افزاري

 •  مدير و كارشناسان تضمين كيفيت

 •  مدير تست

 •  كارشناس تست

4

 
بدون كارگاه E

 تصديق و صحه‌گذاري

(Verification & Validation)

 •  مدير پروژه‌‌هاي IT

 •  مدير و كارشناسان تضمين كيفيت

 •  ناظرين پروژه‌هايIT

4 بدون كارگاه E