حوزه فعاليت/خدمات:

 

      

1- بهبود ظرفيت‌هاي كارفرمايي درزمينه تدارك سيستم‌ها و خدمات مبتني بر نرم‌افزار شامل:

 • طراحي و استقرار نظام كارفرمايي

 • طراحي و استقرار نظام مديريت برنامه (Program Management)

 • سازماندهي دفتر مديريت پروژه

 • تهيه اسناد مناقصه (RFP) و انتخاب تامين‌كننده

 

2-     ارائه خدمات در زمينه بهبود بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در حوزه نرم‌افزار يا سازمان‌هاي نرم‌افزاري شامل:

 • مشاوره در زمينه بهبود فرآيندهاي چرخه حيات نرم‌افزار

 •  طراحي، بهبود و استقرار نظام‌هاي مديريت نرم‌افزار شامل:

 
 • نظام مديريت پروژه

 • نظام مهندسي و مديريت نيازمندي‌ها

 •  نظام مديريت كيفيت

 •  نظام مديريت پيكربندي

 •  نظام اندازه‌گيري
   

 
 •  انجام مميزي كيفيت بر اساس (TickIT & (ISO9001:2000

 • مشاوره در زمينه استقرار نظام مديريت كيفيت بر اساس ISO9001:2000 & TickIT

 • طراحي و استقرار نظام مديريت برنامه (Program Management)

 • سازماندهي دفتر مديريت پروژه

 


3-     مشاوره در طراحي و استقرار نظام فرمان‌داري IT و ارزيابي و مميزي نظام فرمان‌داري IT

4-     مشاوره در زمينه مديريت خدمات بر اساس ITIL و ISO20000

5-     ايفاي نقش‌هاي مديريت طرح، مديريت پروژه و مشاور مادر در زمينه‌هاي مرتبط

6-     اجراي نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌هاي تامين، تدارك، توسعه، بهره‌برداري ونگهداشت