مدير عامل : آزاده داننده

 

رئيس هيات مديره : افسانه عمادافشار